» » » අළුහම් සුවකරන්න බැරිද? Happy Life Quotes

අළුහම් සුවකරන්න බැරිද?

w¿yï lshkafka È,Sr wdidok frda.hla' ifï iqÿ fyda l¿ meye;s ,m fuka me;sr hk fuu me,a,u Tfí iqkaor;ajhg;a ndOdjla' w¿yï ms<sn| jvd úuis,su;a ùu jeo.;a jkafka fuksihs'

we;sùug fya;=

ifï iu;=,s; nj ke;sj .sh úg iu wêlj úh<Sfuka myiqfjkau È,Sr wdid;añl;d we;sfjhs'
• we;eï whf.a fkdoekqj;alñka Ndú; lrk je/È ial%í l%u wdf,amk yd í,SÑx l%uo ksido iu wêlj úh<Sug ,la úh yelshs'
• È.= ld,hla ysia fydß ;sîu È,Sr frda. me;sr hEug fya;=jla'
• .,a jeks r¿ WmlrK uÛska iu we;s,a,Sfuka ifï iajdNdúl f;,a .;sh bj;a ù È,Sr wdidok we;sfjhs'
ie,ls,su;a jkak

w¿yï È,Sr wdidokhla ksid fuh fndajkafka wka whf.ka fyda Tnf.a je/È fi!LH mqreÿ fya;=fjks' fï ksid Tfí yeisÍï ms<sn| jvd;a ie,ls,su;a ùu jeo.;ah'
• fïlma iafmdkaÊ Ndú; lrk úg Tng fjkuu iafmd,kaÊ tlla ;nd .kak'
• ;=jd" fldÜg Wr wdÈh ks;r fidaod msßiqÿ lr.kak'
• w¿yï we;s mqoa.,hkaf.a frÈ wka whf.a frÈj,ska fjka lr fidaok hka;%fhka fidaod .kak'
• iu y÷kdf.k thg .e<fmk wdf,amk Êpc{ UpMv j¾. f;dard .kak'
• ysiafydß ;sîuo fya;=jla ksid thg jyd m%;sldr lr msßisÿj isákak'
m%;sldr

w¿yïj,g ksis m%;sldr fkdl<fyd;a th iu u; blaukskau me;sr hhs' fï ksid by; lS ldrKd ms<sn| ie,ls,su;a jk w;ru ksis m%;sldr lsÍugo j.n,d .kak' w;S;fha kï w¿yï iqj lsÍug fhdod.kq ,enqfõ fldgd .;a fmar oÆh' tajd iu u; wdf,am lrñka m%;sldr l< yelsh' wo fjf<|fmdf<a w¿yï iqj l< yels m%ñ;s.; ksIamdok /ila oel .kak yelshs' úúO l%Sï yd wdf,amk j¾.o ta w;r fjhs' fïjd wdf,am lrk úg mkd ;=jd jeks WmlrK ksis f,i úiîc kdYlo fhdod keje; Ndú; lsÍugo isys ;nd .kak'


Yd,sld rx.kS iurÈjdlr

About Admin

Hi Lanka,එහෙන් මෙහෙන් ඇහෙන නියම ගොසිප්.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post