» » » » තුන්වැනි බබා හදන අම්මලාට -Third baby making mothers

;=kajeks nnd yok wïu,dg
;=kajeks ore m%iQ;shla i|yd iQodkï jk ujla úfYaIfhkau ie,ls,su;a úh hq;= ldrKd fndfydauhla ;sfnkjd' ys;=uf;ag ;=kajeks orefjla .ek ys;kak neye'
orefjla .ek ys;k úg ta lshkafka úfYaIfhka ;=kajeks orefjla .ek ys;oa§" fldÉpr ldf,lg miafio" ;=kajeks orefjla .ek ys;kafka wehs lshk m%Yak .ek i,ld n,kak fjkjd'

fuys§ ujf.a jhi b;du jeo.;a' ta jf.au orejka w;r jhia mr;rh fï ld,h ;=< ujg wÆ;ska frda. iEÿKdo" uj wêl f,i ;rndre fj,do" fnda fkdjk frda. tkï wêl reêr mSvkh" Èhjeähdj jeks frda. ;sfnkjo lshd i,ld ne,sh hq;=hs'
ta jf.au m<uq ore m%iQ;s fofla§u ujg hï ixl+,;d u;= jqKdo lshd úuid n,kak isÿ fjkjd' ore m%iQ;sfha§ reêr jykh jeäo" wvq udfika orejka ,enqKo" wvq nr orejka ,enqKo lshk lreKq i,ld ne,sh hq;=hs'
óg fmr orejka ìysl< wdldrh;a b;du jeo.;a' isfiaßhka ie;alï follska uq,a ore m%iQ;ska fol isÿjqKd kï ;=kajeks ore m%iQ;sfha§ jeoEuy wdYs%; ixl+,;d u;=jkjd'
ta jf.au mq;d,u fofofkla fyda ÿj,u fofofkla bkakjd kï ;=kajeks ore m%iQ;sfhka úreoaO ,sx.sl orejl= wfmalaId lrkjd' kuq;a th t;rï id¾:l keye' tys úoHd;aul l%ufõohla keye'

fudku fya;=jla u; fyda ;=kajeks orejl= ìyslrkjd kï by; lreKq .ek i,ld n,kak' ujf.a jhi" ujg Èhjeähdj" wêl reêr mSvkh ;sfío wdÈh úuid ne,Su b;du jeo.;a' ta jf.au j¾K foay wdYs%; .egÆ ;sfhkjo lsh,;a úuid n,kak' jvd;au iqÿiq foa úÈhg ;=kajeks orefjla yokak l,ska úfYaI{ ffjoHjrfhla uqK .eiSu iqÿiq nj fmkajd fokak mq¿jka' ta jf.au újdy jqKq wÆ;u orejka lS fofkla ìyslrkjo lshd ie,iqï lrkak' th jvd;a myiqhs'


yxis wdá.,

About Admin

Hi Lanka,එහෙන් මෙහෙන් ඇහෙන නියම ගොසිප්.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post