» » පෙට්‍රල් අද සිට මෙට්‍රික් ටොන් 600යි.. දිනයක අවශ්‍යතාවය ටොන් 3000යි.. සංචිතය ටොන් 2000 ට බහී..

fmg%,a wo isg fug%sla fgdka 600hs'' Èkhl wjYH;djh fgdka 3000hs'' ixÑ;h fgdka 2000 g nyS''
wo jkúg furfÜ Èklg fmg%,a b,aÆu jk fgdka 3000 ka 15] muK olajd wvqfldg fnodyeÍug isÿ jk neõ Lksc f;,a ixia:dfõ wNHka;r wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'
ñg m%Odk fya;=j ixia:dj i;= ixÑ;h Èk Nd.hlg;a jvd wvq uÜgfï mej;Suhs'

iudkH Èklg rfÜ fmg%,a wjYH;djh fug%ßla fgdka 3600 la muK fõ' tfy;a miq.sh Èkj, ixia:dj ;=, we;s jQ w¾nqoh ksid tu fnodyeÍu 50] olajd wvq lf,a h'

About Admin

Hi Lanka,එහෙන් මෙහෙන් ඇහෙන නියම ගොසිප්.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post