» » පෙම්වතිය ජනේලේ ගැට ගසා 22 හැවිරිදි පෙම්වතා සියදිවි නසාගනී...!


fmïj;sh cfkaf,a .eg .id 22 yeúßÈ fmïj;d ishÈú kid.kS
ish fmïj;sh wef.a ksjfia cfka,hl .eg.id weh bÈßmsg wúiaidfõ,a,  l=vd.u ;reKhl= ji mdkh lr ish Èú ydkslr f.k we;s nj fldia.u fmd,sish mjihs'

fufia Èú kidf.k we;af;a wúiaidfõ,a,-l=vd.u m%foaYfha jhi wjqreÿ 22 ;reKfhls'

fmïj;sh wjqreÿ 15 l ;reKshla jk w;r weh fjk;a ;reKhl= iuÛ in|;djla we;s lrf.k we;s njg ,o f;dr;=rlg wkqj ñh.sh fmïj;d wef.a ksjfia lsisjl= fkdue;s wjia:djl§ meñK wef.ka ta ms<sn|j úuid weh cfka,hl .eg.id ish Èú ydks fldgf.k we;'

oekg wúiaidfõ,a, uQ,sl frdayf,a ;ekam;a lr we;s uD; foayh ms<sn| mYapd;a urK mÍlaIKh isÿ lsÍug kshñ;h'


fldia.u fmd,sish jeäÿr mÍlaIK mj;ajhs'

Plowest interest rate provider for personal loans in Sri Lanka. With flexible payment and quick processing we make your dream a reality.ersonal Loans | Personal Loan Interest Rates in Sri lanka

About Admin

Hi Lanka,එහෙන් මෙහෙන් ඇහෙන නියම ගොසිප්.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post