» » වරදක් කළා තමයි ඒත් ඒක සුළු දෙයක් නව සංවිධායක ධූරයට පත්වූ ගුරුවරිය දණගැස්සූ හිටපු මන්ත්‍රී

jrola l<d ;uhs ta;a tal iq¿ fohla kj ixúOdhl OQrhg m;ajQ
.=rejßh oK.eiaiQ ysgmq uka;%S

 wdkuvqj kfjdaoHd úoHd,fha iqis,d .uf.a kï .=rejßhl mdi,a fõ,dj ;=< m%isoaêfha oK.iajd ;eîu fya;=fjka mq;a;,u uydêlrKfhka jrolre njg m;ajQ wdkkao ir;a l=udrg miq.shod wdkuvqj Y%s ,xld ksoyia mlaIfha ixúOdhl Oqrh ysñù ;sîu l:dnyg ,laj ;sfí'
 fuu wmlS¾;su;a l%shdl,dmh ksid Tyqg ta wdikak ue;sjrKh mjd mrdch jkakg isÿj ;snqK w;r .=re ix.uh fuu kj m;aùu úfõpkh lr ;sfí'
l%Svd wud;H ohdisß chfialro iyNd.SjQ  ms<s.ekSfï W;aijhlg tlafjñka woyia oelajQ .=rejßh oK .eiajQ wdkkao ir;a l=udr fufia lshd we;', jrola l<d ;uhs kuq;a tal iu: uKav,fhka úi|.kak ;snqKq kvqjla' kuq;a udj fmd,sia w;awvx.=jg wrka wêlrKhg bÈßm;a lr,d∙ Bg miafia uydêlrKhg od,d udj jerÈ ldrfhla lr,d∙ ug ov .eyqjd' ta ksid uu ug Pkafo ÿkak ck;djg wdpdr lr,d fndfydu f.!rjkSh úÈyg m<d;a iNd uka;%S OQrfhka b,a,d wiajqKd'

fï ixúOdhl ;k;=r Ndr wrf.k uu i;s folla n,df.k ysáhd' ´k flfkl=g uv .ykak bv §,d' kuq;a fï wh ;j;a ug t<j t<jd myrfokjd' uf.ka hï jeroaola jqKd∙ uu oqjï úkaod oeka tal bjrhs' kuq;a Bg miafia ta .=rejßh lsh,d kE wvqu ;rñka ux rj,d neÆjj;a lsh,d' uu wdkuvqj ixúOdhl OQrh b,a,,d isáfha nKavdrkdhl ue;sKshf.a ldf, bo,d'

kuq;a uu wog;a mK jf.a wdorh lrk uyskao rdcmlaI uy;a;hj;a ug fïl ÿkafka kE' kuq;a myq.sh ue;sjrfKÈ uyskao uy;a;hdf.a fõÈld j, ffu;%Smd, isßfiak uy;a;hdg uu neKmq úÈyg uu ljodj;a ys;=fõ kE t;=ud ug fï ixúOdhl lu fohs lsh,d'“

About Admin

Hi Lanka,එහෙන් මෙහෙන් ඇහෙන නියම ගොසිප්.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post