» » » ළාබාල ඕස්ට්‍රේලියානු දැරියන් හතර දෙනෙකු දූෂණය කළ 62 හැවිරිදි ශ්‍රී ලාංකිකයා රිමාන්ඩ්

<dnd, ´iag%,shdkq oeßhka
y;r fofkl= ¥IKh l<
62 yeúßÈ Y%S ,dxlslhd ßudkaâ

´iag%,shdfõ lekanrd kqjr jdih lrk 62 yeúßÈ Y%S ,dxlslfhl= trg nd,jhialdr oeßhka isõfofkl= ¥IKh lsÍu ksid miq.sh i;sfha trg fmd,sish u.ska w;awvx.=jg f.k ;sfí'
iqks,a ngf.dv kue;s Tyq óg jirlg muK fmr lekanrd kqjr nia kej;=ïm<l /£ isáñka mdi,a hk jhfia jhi 14 )15 jk <dnd, oeßhka ñ;=re lrf.k ;sfnk w;r miqj Tjqkag uqo,a yd ;E.s foñka Tjqka jßkajr ish ksjig f.kajd
.ekSug mqreÿù ;sfnk nj fï ms<sn| isÿl< mÍlaIK j,§ wkdjrKhù we;'
fï oeßhka iqks,af.a ksjig f.kajd.ekSfuka miq Tjqkag we,afldfyd,a" u¾cqjdkd wdÈh Tyq úiska ,nd§ u;ajQ miqj Tjqka ¥IKh lsÍug Tyq lghq;= lr ;sfí' fudyq úiska l,la ;siafia fuu l%shdj isÿ lr we;'

 jßkajr Tjqka ¥IKh lsÍu;a ta iEu wjia:djlu uqo,a ,nd§u;a ksid fuu isoaêoduh msg;g wkdjrKhù ke;'

oeßhka ¥IKh lrk wjia:d ùäfhdajg k.d .ekSugo fudyq lghq;= lr ;sfí'miq.sh Èfkl fuu w;jr ú¢k tla oeßhlf.a msfhl= f*ianqla Tiafia yqjudrejQ PdhdrEm lsysmhla yd ùäfhda lKavhla oel tys isákafka ;u ÈhKsh yd jfhdajDoaO mqoa.,fhl= njg y÷kdf.k ;sfnk w;r ta ms<sn|j ÈhKshf.ka úuiSula lr isoaêh iïnkaOfhka fmd,sishg oekqï §fuka miq fudyq w;awvx.=jg m;aj ;sfí'

iqks,a ngf.dvf.a ksji mÍlaId lsÍfï§ <dnd, ;reKshka 4 fofkl= wjia:d .Kkdjl§ Tyq w;ska ¥IKh jk wdldrh wvx.= ùäfhda idlaIs fidhd.; yelsjQ nj lekanrd fmd,sish jd¾;d lr ;sfí'
fuu oeßhka ish,a,ka jhi 14)15 w;r ´iag%,shdkq cd;sl whjQ njo wkdjrKh ù ;sfí'
´iag%,shdkq wêlrKhg bÈßm;a lrk ,ÿj iqks,a ngf.dv ,nk jif¾ fmnrjdß 19 Èk f;la rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;sfnk w;r Tyqg ,efnk ovqju tÈk ;SrKh lrkq we;'


fuu isoaêh ´iag%,shdfõ taîiS"fâ,s fï,a we;=¿ ishÆu m%Odk udOH j, úia;r yd kï.ï iys;j m<lr ;sfnk w;r trg fjfik Y%S ,dxlslhskag wmlS¾;sh w;alr§ we;'

About Admin

Hi Lanka,එහෙන් මෙහෙන් ඇහෙන නියම ගොසිප්.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post