» » වැරදි අයින් කරන්න කියාගෙන ඒකාබද්ධය සාකච්ඡාවලට එනවා නම් මං ගහනවා කණ පැළෙන්න -CBK

jerÈ whska lrkak lshdf.k
taldnoaOh idlÉPdj,g tkjd kï
ux .ykjd lK mef<kak
-pkao%sldf.a m%ldYh ^video&

Y%S ,ksmhg fødayslï l< msßia mlaIhg tkak yokafka ishÆ ¥IK fpdaokd bj;alrkakg fldkafoais ;ndf.k nj;a tfia idlÉPdjg iyNd.s jkafka kï ;ud lk mef<kakg myr fok nj;a ysgmq ckdêm;sks pkao%sld nKavdrkdhl uy;añh miq.shod weye<shf.dv mlaI /iaùul§ lr ;sfnk m%ldYh wdkafoda,khg ;=vq§ ;sfí'
folv ù ;sfnk Y%S ,xld ksoyia mlaIh kej; ia:dms; fldg Yla;su;a lsÍfï wruqKska mlaIfha iNdm;s ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka wo Èk ^03od& idlÉPdjla le|jd we;s kuq;a Bg taldnoaO úmlaIh ksfhdackh lrk msßia iyNd.s fkdjk njg ,sÅ;j oekqï §ula lrñka lK mef,kak .yk l:djo u;la lr § ;sfí'
 weye<shf.dv mlaI /iaùfï§ ysgmq ckm;sksh fufia lshd ;snqKs'
ljqre yß Y%S ,xld ksoyia mlaIh fírd.kak fï mlaIh;a ld,d rg;a úkdY lr,d ñkS urk kdhlhka miafia .sh ñksiaiq fïlg wdfh;a .kak ´fka lshkjd kï ta f.d,af,da mlaIhg fødayslula lrkafka'
oeka idlÉPdj,g tkjÆ' uu kï hkafka keye ´jg' wdjd kï uu .ykjd lk mef<kak' wmg úreoaOj ;sfhk kvq ál b,a,d wialrkak" bkalajhsß ál whska lrkak fmd,sisfha wmsg úreoaOj lghq;= lrmq wh whska lrkak' t;fldg wms mlaIhg tkakï' ke;akï fïl lrkak neye'' tf.d,af,d lshkjd'talshkafka fïl wdfh;a fydr .=ydjla lrkak lsh,d'


tu l;dfõ ùäfhdaj my;skaAbout Admin

Hi Lanka,එහෙන් මෙහෙන් ඇහෙන නියම ගොසිප්.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post