» » » මගේ සඳ ඇවිත්' ගීතය ගැන වික්ටර් රත්නායක හෙළි කළ රහස

Tfí wÆ;au .S;h uf.a i| weú;a th oeka fndfyda fofkla w;r ckm%sh fj,d@

uf.a i| weú;a lshk .S;hg nyq;r wdl¾IKhla ,eì,d ;sfhkjd' fïl uu wjqreÿ .dKla ksyvj b|,d lrmq ks¾udKhla fkfjhs' miq.sh udi y;rl myl ld, mrdih .;af;d;a uu .S; ;syla ú;r wÆ;ska .h,d ;sfhkjd' ta .S; tllgj;a fï .S;fha m%;spdrh wdl¾IKh ,enqfKa keye' fudlo ta .S; tllaj;a rEm.; jqfKa keye' f*ianqla iy iudc udOH yryd fï wÆ;a .S;h m%pdrh jqKdg miafia nyq;rhla ys;,d ;sfhkjd uu fndfyda ld,hla ksyvj b|,d iskaÿjla lsõjd lsh,d' kuq;a tfyu keye' fï .S;h fndfydau id¾:l .S;hla f,i w;sYh ckm%sh;ajhg m;ajqKd'

fï .S;h wÆ;a f.ah mo rplfhlaf.a ks¾udKhla fkao@

wÆ;au f.ah mo rplfhla jqK pkaok ufkdaÊ ú;dk ;uhs fï .S;h ,sh,d ;sfhkafka' Tyqj uu oel,dj;a keye' Tyq tx.,ka;fha b|,d fï .S;h ,sh,d ug Bfï,a yryd tj,d tal .S;j;a lr,d .dhkh lrkak lsh,d b,a,Sula l<d' ta b,a,Su ;uhs uu bIag lf<a' kjlhl= yeáhg fï f.ah mo rplhd bÈßhg;a olaIlï fmkakdú' wdrïNhla úÈhg fuh id¾:lhs' fuh fndfyda ÿrg uf.a wÆ;a Ôú;h;a iu. ieifok ta iu. wkq.; fjkak mq¿jka woyila fï .S;h ;=< ;sfhkjd'

fï mo rpkdj .dhkhg f;dar .kak úfYaI fya;= ldrKdjla ;snqKo@

pkaok tx.,ka;fha b|ka ÿrl;kfhka ug l;d lr,d lsõjd wÆ;ska .S; rpkd lrkak mgka .;a; Tyq ux fjkqfjka .S;hla ,sh,d ;sfhkjd lsh,d' ta .S;h .dhkd lrkjd kï f,dl= fohla lsh,d Tyq lsõjd' Tyq tjmq .S;h uu .dhkd l<d' Tyqf.a f.ah mo rpkdj oelalu ug oekqKd ta .S;h .S;j;a lsh,d' tal .ehSug iqÿiq mo ud,djla f,i ug oekqKd' ta ksidu ug fujeks ;kqjla fï .S;hg fhdokak ys;=Kd'

miq.sh ldf,a lrmq .S; ;syla ú;r hgm;a fj,d fï .S;h ckm%sh fjkak;a fya;=jla ;sfnkak we;s@

oeka t*a'tï' kd<sld mkyla ú;r ;sfhkjfka' Th tllj;a fyd| .S; m%pdrh fjkafka kEfka' hym;a lshk .S;j,g úfYaI ;ekla fokafkj;a talg hq;=lula bIag lrkafkj;a kE' hï fyd| fohla lf<d;a th idlÉPdjg n÷ka l< hq;=hs' tfyu ke;sj wms oDYH udOHgu tkak wjYHu keye' Y%jH udOHfhka .=jka úÿ,s kd<sldj,ska ta fyd| foaj,a .ek l;d lrkak mq¿jka'

miq.sh ks¾udKj,g ñhqisla ùäfhda fkdlrmq Tn uf.a i| weú;a .S;hg ñhqisla ùäfhdajla lrkak ys;=fõ@

ta .S;h ,shmq pkaok tafla rEm.; lsÍfï lghq;a; t;=udf.a úhoñka lf<a' ug i,a,s keye ´jd lrkak' uu ljodj;a tajd lrkafk;a keye' Tyqghs ´k jqfKa fï .S;hg rEm rpkdjla lr,d ,iaik .S;hla yeáhg ks¾udKh lrkak'

fï .S;h Tfí Ôú;fha fmr¿K wÆ;a msgqj ixfla;j;a lrkak l< .S;hla lsh,d fndfyda fofkla lshkjd@

tfyu wkq.; ùula fjkjd lsh,d f;afrkjd kï tal ksyvj ú¢kak mq¿jka'

Tn .S;h .ehqfõ ta woyi ksido@

pkaok ta .S;h ,shkak we;af;;a uf.a Ôú;h uq,a lrf.k fjkak we;s' fudlo uf.a fojeks újdyh .ek f,dl= wdkafoda,khla we;s jqKdfka' úúO wdkafoda,kd;aul woyia" Woyia m<jqKd' l,d f,dfõ fkdúÉp fohla .dkg woyia m< jqKdfka' ta ksid pkaokg;a ´k fjkak we;s fïl hym;a me;a;lska ks¾udKh lr,d .hjkak iqÿiq .S;hla lsh,d' fï .S;h ,shkak;a we;af;a th uQ,dY%hg f.k fjkak we;s' tafla jrol=;a keye' uf.a wÆ;a Ôúf;a .ek fï .S;fha ,sheú,d ;sfhkjd lsh,d flfklag ysf;kjd kï tafla jrol=;a keye'

miq.sh ldf,a tla;rd .dhlfhla lrmq ùäfhdajla Tng myr .ykak l< ks¾udKhla lsh,d l;dnyla we;s jqKd@

ta flkdg .dhlhd lsh,d fkfjhs lshkak ;sfhkafka' thdg ;sfhkafka .dh ú;rhs' thd .dhlfhla yeáhg uu okafka keye' myr .ykjd lshkafka myr jeÿK flkd fïl Ndr.;af;d;afka' tfyu myrla jeÿKd lsh,d uu ys;,j;a keye' ug fudllaj;a jeÈ,d keye' rd l< f.ä .Kkdjla fmdj,d kd,d.sß we;d tõjfka nqÿ yduqÿrejkaj ke;s lrkak' or ñáhla ne|f.k ÑxÑudkúldj weú;a nqÿ yduqÿrejkag wmydi lrkak yeÿjfka' nqÿ yduqÿrefjdkag tajd jeÿfKa keye' uf.a weje;=ï meje;=ïj, Th lshk foaj,a ke;akï" tal fndre ujd mEula kï tal ck;dj okakjd' Th mqoa.,hdg wdmq m%;spdrj,skau ck;djf.a ;SrKh f;afrkjd'

Tn ta ñhqisla ùäfhdaj oelalo@

keye' uu tal oelafla keye' uu tal n,kafk;a kE' yenehs ug yeufoau wdrxÑ fjkjd' tajd .Kka .;af;a ke;akï bjrfka' uu .Kka .kafka ke;s ksid uu tajd Ndr fkd.kak ksid tajd lrmq wh tajdfha m%;s,dN ,nhs'

Tnf.a fojeks újdyh;a iu. fndfyda wh Tnj úfõpkh lrkak .;a;d' yenehs hï mqoa.,fhla l< ùäfhdaj m< fjoa§ fndfyda fofkla .;af;a Tfí me;a;@

nyq;rhla ck;dj uf.a Ôú;h .ek fyd| me;a;la oelafla' ljodyß i;H ch .kakjfka' i;H fldfyj;a jika lr,d ;shkak neyefka' ta ksid Th ljqre ljqre oeÛÆj;a wfma Ôú;h iy wfma is;=ï me;=ï hym;a kï ta úfõpkj,g bv keye' kuq;a iuyre ys;kjd we;s ta wh Èkqjd lsh,d' ta whg tfyu ys;kak §,d ksyj bkak tlhs fyd|' mqyq úfõpk" jokaj,g uu lsms,d W;a;r fokak .sfha keye'

Tng úfõpk t,a, fjoa§ tajd ord .;af;a fldfyduo@
ord .ekSfï Yla;sh fn!oaOhl=g w;HjYHhs' bjiSu iy WfmalaIdj Wmoaojd .kak mq¿jka fjkafka ;ekam;a ukila ;sfhk ixfõ§ flkl=g' uu fmdâvlaj;a wukdmfhka ÿrl;k ud¾.fhkaj;a ldgj;a fï .ek l;d lr,d lsõfõ keye' Th ùäfhdaj, r.mdmq wh;a lsh,d ;sfhkjÆ ta r.mEfõ okafka ke;sj lsh,d' thd,d mõ' uu ÿla fjkjd ta wh .ek' tajdfha ysgmq whg;a m%;s l%shd ,eì,d ;sfhkjd' uu uql=;a lf<a keye' ´ku foalg m%;sl%shd ,efnkjfka' tajd yß úÈhg ,efnhs'

Th úäfhdaj l< mqoa.,hd Tng ljodyß uqK .eys,d ;sfhkjdo@

keye' fï oeka wdj;a uu Tyqj y÷kkafka keye'

Tn hï hï wjia:dj, ta mqoa.,hdj úfõpkh lr,d ;sfhk ksid Tyq Tng m%;s m%ydrhla t,a, lrkak uv .ykak ta jf.a ùäfhdajla l<d lsh,;a iuyre lshkjd fkao@

thd Y%S ,xldfõ ix.S;hg fï lrkafka úkhla' Tyq ks¾udK lsh,d bÈßm;a lrk foaj,ska isÿjk úkakeysh oeä f,i wms m%;slafIam lrkjd' tajd iskaÿ fkfjhs'
,xldfõ .S; l,dj lshkafka fudk ;rï ják fohlao@ Tjqka lrk foaj,a fudkjo@

ta ñhqisla ùäfhdajg miafia Tn ks¾udKh l< uf.a i| weú;a .S;h rislhka w;rg wdjd' fï jljdkqfõ ;sfnk miqìu;a tlal Tfí .S;h ;j ;j;a ckm%sh jqKd lsh,d ysf;kafka keoao@

ljodj;a foõo;a ksid nqÿ yduqÿrefjda ckm%sh jqfKa keyefka' nqÿ yduqÿrefjda fl<ska ysgmq ksid Wkajykafiahs ckm%sh jqfKa'

Tfí .S; ckm%sh jqfKa ñhqisla ùäfhdaj,ska fkfjhs' fï .S;fhka miafia bÈß ks¾udKj,g;a rEm rpkd ks¾udKh lrdúo@

ñhqisla ùäfhdaj,ska uu ckm%sh jqfKa keye' kj ;dlaIKsl fuj,ï iy ;dlaIKfha ÈhqKqj tlal bkak fldg wmsg;a thg wkq.; fkdù neß fjkjd' ;dlaIKsl foaj,g wkq.; fjkjd kï wmsg oekg;a jvd hym;a fohla lrkak mq¿jka' talg fyd|u WodyrKh ;uhs' ~uf.a i| weú;a~ lshk .S;h' tafla fjk fjk rEm rduq keye' uf.a ix.S; ks¾udKhg wkql+, rEm rduq tys ;sfhkafka' rEm rduqj, bkak ;reKsh iy ;reKhd jh,ska .ykak mq¿jka ielaif*daka msôk fokafkla'

Tn yskaÈ .S; we;=<;a iS'ã' ;eáhl=;a ks¾udKh l<d lsh,d wdrxÑhs' ta .ek;a lshuq@

,xldfõ m%:u j;djg yskaÈ .S; oy wgl iS'ã' ;eáhla uu l<d' lsisu udOHhla uf.ka weyqfõ kE fufyu fohla l<do lsh,d' hfYdaOd úu,O¾u tys .S; oyhla ,sõjd' uu yeÿj .S; wgl=;a ;sfhkjd' ta .S; oy wgu yskaÈ NdIdfjka .dhkd lr,d ;sfhkafka' iuyr udOHhg ´fka fyd| foa biau;= lr fmkaùu fkfjhs' kuq;a lxid fndkag fidod jf.a .S; lrk whg" tal .dhkh lrmq flkdg rEmjdysks kd<sldfõ bv fokjd' idlÉPd mj;ajkjd' mkais,a mo rlsk rgl ta jf.a .S; m%pdrh lrkafka fldfyduo@ udOH hym;a foa u;= lr,d .; hq;=hs' t;fldghs cd;sfha keK kqjK jvjkak mq¿jka fjkafka'

yskaÈ NdIdfjka ta jf.a ks¾udK tl;=jla lrkak ys;=fõ@

yskaÿia:dks rd.OdÍ ix.S;hfka wms yodr,d ;sfhkafka' tal wms Ydia;%sh úIhla f,i bf.k .;a;d' ta bf.k .kak ldf,u yskaÈ NdIdjg iy yskaÈ Ñ;%mgj, ;sfhk .S;j,g wms ;Èka weÆï l<d' ta riúkaokd;aul .S ;kq wy,d ;uhs wfma ks¾udK lrkak fm,UqfKa' tfyu lrmq ks¾udK oywgla ;uhs yskaÈ NdIdfjka ,shejqfKa' f;dgqfmd< whsfka" ;ks ;refõ" nkskafkmd fmdä fodaKsg" foõrï fjfyf¾" ñhqre l,amkd jf.a uf.a iqm%isoaO .S; ogwglg ;uhs hfYdaOd moud,d ,sõfõ'

iuyr m%ùKhka kjlhka iu. uqyq fjkak leue;s keye' kuq;a Tfí wÆ;a .S;h rpkd lrkafka kjlfhla' fï wjia:dj ÿkafka ;reK mrmqrg w; fokako@

we;a;gu oeka ;reK mrmqr Èyd neÆju fYdapkSh ;;a;ajhla ;sfhkafka' nyq;rhla fokd oekg wjqreÿ mkylg;a tyd ckm%sh fjÉp .S; .hñka uJfod< imqrd .kakjd' we;eï wh ta .S; .hñka ;ukaf.a nv úh; /l .kakjd' tal ;reKfhda fkdl< hq;=hs lshk ;ek uu bkafka' fu;ek .egqula keye' wÆ;a wÆ;a oE fkd;kk cd;sh f,dj fkdk.S lsh,d l=udr;=x. uqksodi lsh,d ;sfhk lú moh ;reKdfhda ks;r fufkys l< hq;=hs' ;reKHh ;uhs rgl Yla;sh' ;dreKHfha bkak wh wÆ;a ks¾udK lrkak ´k' t;fldghs th ix.S; lafIa;%hg odhdohla fjkafka' wms wÆ;a hula l< ksid ;uhs f.!rjhka" m%Kduhka wmsg ,efnkafka'

we;a;gu m%ùKhka iy ;reK mrmqr w;r .egqula keoao@

m%ùKhkag ;reKhka tlal .egqula keye' thd,d .egqula yodf.k ;sfhkjd' Tjqka óg jvd nqoaêu;a úh hq;=hs' úIh yodrkak ´fk' Tjqka wÆ;a hula lsÍug fm,Uùula we;s lr .; hq;=hs'

wÆ;a mrmqf¾ iqnjd§ n,dfmdfrd;a;= ;shd.; yels wh bkakjo@

yßu lk.dgqodhlhs' liqka l,aydr jf.a iqnjd§ n,dfmdfrd;a;= ;shd.; yels lsysm fofkla bkakjd' ta jf.a ÿ,nj ;uhs olaIfhda olskak ,efnkafka' iuyrekag olaIlu ;sín;a lrkafka fudkjo lsh,d ;uhs m%Yakh ;sfhkafka' yelshdj ;snqKg uÈ' hym;a fohla lrkafka fldfyduo lsh,;a ys;kak ´k' ;re jevigykylg .syska ckm%sh jqK .uka Tjqka l,dlrefjda lsh,d ys;kafka' wkqkaf.a fohla lr,d l,dlrefjla fjkak neye'

Tn wÆ;a mrmqrg iydh fokak leue;s m%ùKfhlao@

wms ;dreKHhg yß wdofrhs' Tjqka uv f.dfydrej, nyskjd oelalu ÿlhs' ta wdorfhka we;sjk i;=g wmsg ;shd .kak neye Tjqka je/È fohg fm,fUoa§' ;reKhkaf.a ks¾udKhl riNdj jeä lr .kak wms;a tlal weú;a l;d ny lrkjd kï" wfmka fudkjd yß Woõjla b,a,kjd kï wms Wojq lrkak ,Eia;shs' wmsg jvd by<g hkak mq¿jka ;reK mrmqrla we;s fjkjd kï uf.a Wr fokjd keÛ,d Wvg hkak lsh,d' ;dreKHh óg jvd nqoaêu;a ;;a;ajhlg tkak ´k'

Tfí Ôú;hg fijKe,a,la jf.a bkak ìßhf.ka l,d lghq;=j,g ,efnk iydh fldhs jf.ao@

we;a;gu uf.a i| weú;a lsh,d wehg lsõjg lula keye' uf.a jevj,§ yIsks mqÿudldr iydhla olajkjd' fï 29 jeksod uu wÆ;a iskaÿ myla frfldaâ lrkjd' ta iskaÿ my frfldaâ lr .kak ix.S; msgm;a ilia lrkafk;a weh' weh ngysr ix.S;h yodr,d ;sfhkjd'

wehg;a ix.S;h .ek oekqula ;sfhk tl Tng Yla;shla fkao@

fokakl=f.a tlaldiq ùu lshkafka YdÍßl tlaldiq ùula muKla fkfjhsfka' woyia Woyiaj,ska yelshdjkaj,ska" olaI;dfjka" riúkaokd;aul me;af;ka tl yd iudk fjkak ´k' wehg fyd| úkaokd;aul Yla;shla ;sfhkjd' ta yryd iajr ,sms mjd ,sh,d fokak wehg yelshdj ;sfhkjd' tal f,dl= fohla'

ix.S; Ôú;hg jf.au Tfí fm!oa.,sl Ôú;fha§;a weh fyd| ìßhla f,i Tng iydh fjkjd we;s@

;=kafõ, lEu yokak mjd thd' .DyKshla úÈhg weh b;du hym;a .;s.=K ;sfhk flfkla' tfyu flfkla ,eîu we;a;gu uf.a mskla'

kej; tal mqoa., m%ix.hla mj;ajkak woyila keoao@

wÆ;a m%ix.hla wdrïN lrkak lsh,d fndfyda fofklaf.a b,a,Sula ;sfnkjd' kuq;a talmqoa., m%ix.hla uu keje; wdrïN lrkafka keye'

Tfí yelshdjka ;du ;sfhoa§ wehs tjeks fohla fkdlrkafka@

fohshkaf.a msysfgka ;du ug .dhk yelshdj ;sfhkjd' i m%ix.h tlaoyia ydrish mkyla olajd l<d' ta uoehs' talg ;du fldfyj;a wNsfhda.hl=;a keye' wmsg foaj,a lrf.k .syska we;s fjk ojila tkjfka' úkaokd;aul me;af;ka uu miq nei,d keye' i m%ix.h .=re fldg.;a; kj mrmqrla oeka ìysfj,d bkakjd'


;s<sKs fl!Y,Hd 

About Admin

Hi Lanka,එහෙන් මෙහෙන් ඇහෙන නියම ගොසිප්.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post