» » විදුෂිගේ හිත ගත්තේ සෙල්ලක්කාරයෙක්ද?

úÿIsf.a ys; .;af;a fi,a,laldrfhlao@

fofjks bksfu u,als ksid úÿIs;a oeka ckm%shhs fkao@
Tõ' fï ojiaj, u.f;dg§ .;a;;a iudc cd, ;=< jqK;a ñksiaiq w;f¾ l;dnyg ,lafjk ckm%sh;u fg,skdgHhla njg fofjks bksu m;a fj,d bjrhs' b;ska ta yryd ug;a u,als lshk pß;h ;=<ska ck;dj w;rg hkak yelsùu .ek we;a;gu f,dl= i;=gla ;sfhkjd'

úÿIs uq,skau l,d lafIa;%hg msúiqK yeá u;la lf<d;a@
uu fmdä ldf,È wfma mdi,g rEmjdysks ixia:dfjka weú,a,d rEmjdysks <ud tallhg <uhs f;dard .ekSfï jevigykla isÿ l<d' taflka ug wjia:dj ,enqKd rEmjdysks <ud tallfha jevj,g iïnkaO fjkak' uu wjqreÿ y;rlau rEmjdysks <ud tallh;a tlal jev lghq;= l<d' Bg miafia kjh fY%aKsfha bkak fldg ug fg,skdgHhla i|yd rx.kfhka odhl fjkak;a wjia:dj ,enqKd' tfyu ;uhs uu uq,skau l,d lafIa;%hg msúfikafka'

t;fldg fofjks bksu;a tlal iïnkaO fjkak wjia:dj ,enqfKa fldfyduo@
uu fofjks bksug iïnkaO fjkafka m%Nd;a p;=rx. whshd ksid' Tyq l=vd ldf, b|kau uf.a fyd| ñ;%fhla' Tyq;a fofjks bksu ;=< rx.kfhka odhl fjkjd' b;ska fofjks bksfï wOHlaI;=ud" idrx. fukaäia uy;auhd ;j .Ekq <ufhla fï fjkqfjka fydh fydhd bkakfldg m%Nd;a whsh ;uhs ux .ek lsh,d ;snqfKa' ta yryd ;uhs fofjks bksu fg,s kdgHfha rx.kh i|yd ug wjia:dj ie,fikafka'

úÿIs l,d mjq,l wNdih ,enqKq flfkla lsh,;a wdrxÑhs' ta .ek;a u;la lruq@
Tõ' uf.a ;d;a;f.a jeäu,a ifydaoßh ;uhs l=iqï f¾Kq lshkafka' uf.a udud ;uhs Y%shka; fukaäia' b;ska Tjqka fofokdf.a wdorh iy wdNdih ug mqxÑ ldf,a b|kau ,eì,d ;sfhkjd'

Y%shka; fukaäia iy l=iqï f¾Kq jf.a lafIa;%fha m%ùKhka fofofkla Tfí {d;Ska ùu Tng jdishla fjkak we;s@
Tõ' wksjd¾hfhkau' Tjqka fofokdu lafIa;%fha bkak w;sYh ckm%sh iy m%ùK l,dlrejka fofofkla' b;ska Tjqka fofokdu l,d lafIa;%fha /lf.k ;sfhk .re;ajh;a tlal ta ms<s.ekSu yd wdorh ug;a lafIa;%h ;=<§ ,efnkjd' b;ska ta .ek ksy;udkS i;=gl=;a ;sfhkjd'


wjka;" wkqyia w;ßka jeäfhkau lvjiï ljqo@
fokaku lvjiï foúÈhlg' ta;a uu ys;kj wkqyia ;uhs jvd lvjiï lsh,d'

fofjks bksu yryd mdi,a úfha§u fmïj;shla jqKq úÿIs we;a; Ôúf;aÈ;a mdi,a fma%uh w;aú|mq flfklao@
keye' mdi,a ldf,È kï uu fmïj;shla fkfjhs' u,als lshk pß;h .;af;d;a thd wu;r mka;s hk fjkuu jgmsgdjla tlal yefok flfkla' kuq;a úÿIs lshkafka tfyu jgmsgdjla ;snqKq flfkla fkfjhs' fldákau uu wu;r mka;s .shmq flfkl=;a fkfjhs' wfma ;d;a;d .=rejre f.org f.k,a,d ;uhs ug wu;r b.ekaùï lghq;= isÿ lf<a' b;ska mdi,a fm%auhla fjkqfjka jgmsgdjla ug fldfydu;a f.dvke.s,d ;snqfK keye'

mdi,a úfha fmïj;shla fkdjqKg oeka kï wdorh lrkak ld,h yß fkao@
Tõ" uu wdorh lrkjd' oeka uu fmïj;shla'

we;a; Ôúf;a§;a úÿIs fydhdf.k ;sfhkafka okql jf.a fi,a,laldr fld,af,lao@
wfka keye' thd fi,a,laldr keye' okqlg jvd thd yd;amiskau fjkia'

fofjks bksfuka mdi,a fm%auh WÆmamd fmkaùu yryd <uhskag jerÈ wdo¾Yhla f.kshkjd lsh,d hï úfõpkhla ;sfhkjd' úÿIs fldfyduo fï úfõpkh olskafka@

uu kï tal tfyu olskafka keye' mdi,a fm%auh lshkafka fldfydu;a iudch ;=< ;sfhk fohla' à'ù' tfla fmkakqjd fyda fkdfmkakqjd lsh,d <uhs wdorh lrk tl kj;a;kafka keye' uf.a wïuhs ;d;a;dhs jqK;a wdof¾ lr,d újdy jqKq fokafkla' ta fokakg;a ;sì,d ;sfhkafka mdi,a fm%auhla' b;ska tal fmkakqj lsh,d <uhs krla fjkjd lsh,j;a" mdi,a fma%uh jrola úÈhgj;a uu kï olskafka keye'

rx.khg wu;rj fï ojiaj, úfYaI fohla isoaO fjkjo@
uu rx.khg wu;rj fï Èkj, isri f¾äfhdaj yryd úldYh jk rka uqoaola yevqjd lshk .=jkaúÿ,s kdgHfha yvleùï Ys,amskshla úÈhg lghq;= lrkjd' ta jf.au uu fudaia;r ksrEmK lghq;=;a lrkjd'

úÿIsf.a bÈß jev lghq;= .ek;a lshuq@

fofjks bksug wu;rj ;j;a fg,s kdgH foll fldgia lsysmhl rEm.; lsÍï fï fjoa§ lr,d ;sfhkjd' tajd úldYh ùug kshñ;j ;sfhkjd bÈßfha§' Bg wu;rj ;j;a ks¾udK lsysmhlg wdrdOkd ,eì,d ;sfhkjd' b;ska tajd mgka .kakl,a yßu wdidfjka n,ka bkakjd'

About Admin

Hi Lanka,එහෙන් මෙහෙන් ඇහෙන නියම ගොසිප්.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post