» » වෙස්වලාගෙන පෙම්වතියගේ ගෙදර ගිය විශ්ව කොඩිකාරගේ අලුත් පෙම් කතාව අතේ මාට්ටු වෙයි..

fjiaj,df.k fmïj;shf.a f.or .sh úYaj fldäldrf.a wÆ;a fmï l;dj wf;a udÜgq fjhs''
ckm%sh rx.k Ys,amS úYaj fldäldr fu jk úg wÆ;a fma%uhl meg,S we;s nj jd¾:dfja' fjiaj,df.k ish wÆ;a fmïj;sh uqK.eiSug fmïj;shf.a ksjig wd .sh úYajf.a ienE iajrEmh miq.shod fmïj;shf.a ksjfia ish,a,ka bÈßfha fy,s lsÍug Tyqg isÿ ù we;'
ta Tyq wuq;=u wdldrfha fmï l;djla ksrEmKh lrk Tyqf.a wÆ;au Ñ;%mgh jk iqÔj .=Kr;ak wOHlaIKh l< ld, Ñ;%mgfha pß;hl§h' fuu Ñ;%mgfha úYaj fldäldr fjkod ksrEmKh l< mqxÑ ;srfha idïm%odhsl fmïj;df.a pß;fhka ñ§ igka YQr W;a;sh kï kï l=udrfhl=f.a pß;h ksrEmKh lrkq ,nhs'
rdcH l=uka;%Khla fy,s lr .ekSug lod j<Æ fjf,kafol= fuka fjia j,df.k meñfKk Tyq tys§ ;ud ljqoehs fkdw.jd .fua iqrEmS ;reKshla yd fmñka nefoa' wjidkfha wehf.a ksfjfia ish,a,kagu ;uka l=udrfhl= nj fy,s lsÍug Tyqg isÿfja'
úYaj fldäldr fu iïnkaOj udOHhg woyia olajñka lshs isáfha fuh ish rx.k Ôú;fha r.mdkakg ,enqKq fjkia yd wmqrEu pß; ksrEmKh njhs'
isßúC%u

About Admin

Hi Lanka,එහෙන් මෙහෙන් ඇහෙන නියම ගොසිප්.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post