» » ජනතාව බදු බරින් මිරිකා තම මැති ඇමතිවරුන් තම වැටුප් වැඩි කරගනි


ජනතාව බදු බරින් මිරිකා තම මැති ඇමතිවරුන් තම වැටුප් වැඩි කරගනි


ජනතාව මත බදු පිට බදු පටවන ආණ්ඩුව මේ මාසයේ සිට මන්ත්රීවරුන්ගේ සහ ඇමතිවරුන්ගේ වැටුප දෙගු කර ඇත එනම්
මන්තරීවරයෙකුට දැනට මූලික වැටුප වන රුපියල් 54,285 මුදල රුපියල් 125,000 දක්වාද,
නියෝජ් අමාත්යවරයෙකුට  රුපියල් 63,500 වැටුප රුපියල් 135,000 දක්වාද, ඇමතිවරයෙකුට සහ රාජ් ඇමතිවරයෙකුට දැනට හිමි වන රුපියල් 65,000 වැටුප රුපියල් 140,000 ක් දක්වාද ඉහල දැමීමට නියමිතයි.
තවද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකුට තම කාර්යාල දීමනාව වශයෙන් රුපියල් 100,000 දීමනාවක්ද, දුරකථන දීමනාව රුපියල් 50,000 ක්ද, ප්රවාහන දීමනාව වශයෙන් රුපියල් 10,000 ක්ද, අවමය රුපියල් 30,000 ක් සහ දුර ප්‍රමාණය අනූව වෙනස්වන ඉන්ධන දීමනාවක් එක් මන්තරීවරයෙකුට හිමිවනවා.
මීට අමතරව නියෝජ්, රාජ් සහ කැබිනට් අමාත්යවරුන්ට ඔවුන්ගේ අමාත්යංශයෙන් දුරකතන පහසුකම් සඳහා වෙනම ගෙවීම් කරන බවයි වාර්තා වන්නේ. කොළඹ සිටින නියෝජ්, රාජ් සහ කැබිනට් අමාත්යවරයෙකුට අමාත්යංශය මගින් අවමය ඉන්ධන ලීටර් 600ක් ලබා දෙනවා. කොළඹින් බැහැරව සිටින අයෙකුට හිමිවන ඉන්ධන ප්‍රමාණය ලීටර් 700ක්.
2006 වසරේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී ගත් තීරණයකට අනුව මෙලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්තරීවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.


About Admin

Hi Lanka,එහෙන් මෙහෙන් ඇහෙන නියම ගොසිප්.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post